LATEST WORKS

RAUS_​FOTO

WAVE MO­DELS

WEB

POR­TRAIT

PHOTO

POR­TRAIT

PHOTO

RAUS!

PRINT

BO­ARD ROOM.

WEB

THE STRUC­TURE

WEB

THE STRUC­TURE

IDENTITY

PA­NO­RAMA LIMITED

WEB

BIO­KOM

IDENITITY

ASPE­NA­LIA NOC MUZEÓW

PRINT

NIKE

PRINTS

NEWS

Ho­ney

Pre­zen­tu­jemy se­sję, którą wy­ko­na­li­śmy dla Ho­ney do ma­ga­zynu Hiro, gdzie już te­raz w naj­now­szym nu­me­rze mo­że­cie zo­ba­czyć nieco okro­joną wer­sję jed­nego z na­szych zdjęć.

ASPE­NA­LIA

Za­pro­jek­to­wa­li­śmy iden­ty­fi­ka­cję na po­trzeby co­rocz­nej im­prezy or­ga­ni­zo­wa­nej przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych - Aspe­na­lia. W tym roku Aspe­na­lia były po­łą­czone z Nocą Mu­zeów. Iden­ty­fi­ka­cja była in­spi­ro­wana zna­kami dro­go­wymi, a w jej skład wcho­dziły: spe­cjal­nie za­pro­jet­ko­wany krój pi­sma, pla­kat, te­aser oraz ka­ta­log z fo­to­re­la­cją i sprawozdaniem.

Film Dłu­giego 2

Za­pro­jek­to­wa­li­śmy okładkę oraz wy­ko­na­li­śmy se­sję zdję­ciową na po­trzeby de­sko­rol­ko­wej pro­duk­cji sy­gno­wa­nej Długi Pro­duc­tion - “Film Dłu­giego 2″. Pre­miera filmu od­była się 18 marca 2011 w war­szaw­skim ska­te­sho­pie Stre­etHype Store.

2str.

Opiekę nad “BO­RUTTA EVENTS” ob­jęła współ­pra­cu­jąca z nami fun­da­cja “2str.”, dla któ­rej przy­go­to­wa­li­śmy całą oprawę gra­ficzną. Poza im­pre­zami klu­bo­wymi, por­tal 2str. bę­dzie na bie­żąco in­for­mo­wał Was o naj­cie­kaw­szych kul­tu­ral­nych wy­da­rze­niach w War­sza­wie. Jako, że bar­dzo chcie­li­by­śmy za­ra­zić Was swoją za­jawką na sztukę, w pla­nach są eventy roz­po­czy­na­jące się w ga­le­riach, a koń­czące w war­szaw­skich klu­bach. Dzięki wy­sta­wom w ga­le­riach po­łą­czo­nych z im­pre­zami na pewno nie za­brak­nie ni­komu tem­tów do rozmów.

Pro­pa­ganda

Przy­go­to­wa­li­śmy całą oprawę gra­ficzną dla no­wo­pow­sta­łego klubu “PRO­PA­GANDA”. W skład cre­ative iden­tity wcho­dzą logo, księgę znaku, pa­pe­te­ria fir­mowa oraz strona internetowa.

BLOG

MIS­BHV

Dziew­czyny two­rzące stre­etwe­arową markę Mis­bhv po raz trzeci za­pro­siły na­szego gra­fika Pawła Wy­py­cha do współ­pracy. W ra­mach no­wej ko­lek­cji po­wstały gra­fiki na ko­szulki, bluzy, a także ele­menty gra­ficzne, które w for­mie ha­ftu tra­fiły na kurtkę.

2STR. x ASP x BORUTTA

Zo­sta­li­śmy za­pro­szeni do za­pro­jek­to­wa­nia pla­ka­tów na po­trzeby no­wego cy­klu im­prez or­ga­ni­zo­wa­nego przez ASP. Wpadliśmy na po­mysł, aby każdy pla­kat z osobna, in­spi­ro­wany był ja­kimś cha­rak­te­ry­stycz­nym nur­tem w projektowaniu.