Prywatność

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.borutta.pl/ jest właściciel serwisu Blog o pozycjonowaniu.
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności, by chronić interesy ludzi, których dane dotyczą, a w szczególności gwarantuje, że zbierane przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, gromadzone dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu nie zgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   • kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
   • celów informacyjnych jak również innych czynności mających związek z działalnością Usługobiorcy na stronie internetowej http://www.borutta.pl/
  2. Administrator przetwarza niżej wymienione dane osobowe Usługobiorców:
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące metodę użytkowania przez Usługobiorcę usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, którego używał Usługobiorca.
   • Informacje o rozpoczęciu, finalizacji oraz sferze każdorazowego użytkowania przez Usługobiorcę usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Udostępnienie danych osobowych, wzmiankowanych
   w pkt 2 jest konieczne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Korzystanie ze strony, jak i zawieranie umów
   o świadczenie usług drogą elektroniczną dzięki niej, z czym wiąże się konieczność udostępnienia danych osobowych, jest w stu procentach dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, o rozpoczęciu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie
   z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to niezbędne do urzeczywistnienia umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Wszystkim osobom przysługuje możność do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zamieszczonych w zbiorze danych Administratora,
   a przede wszystkim możność do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, skorygowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich skasowania, jeżeli są one niekompletne, nieważne, fałszywe albo zostały zebrane z pogwałceniem ustawy lub nie są już niezbędne do urzeczywistnienia celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 istnieje możliwość korzystania poprzez przesłanie stosownej wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny ze zgodą na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług w witrynie. W plikach „cookies” mieszczą się dane konieczne do właściwego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej używane są rodzaje: Użytkownik ma możność zadecydowania w sferze dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Dokładne informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych właściwą dla zagrożeń oraz rodzaju danych objętych ochroną,
   a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom postronnym, przywłaszczeniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z pogwałceniem aktualnych norm oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i zmienianiu treści przez osoby nieupoważnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.